Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

                เทศบาลตำบลวังไผ่ ขอเชิญประชาชนชาววังไผ่ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของเทศบาล เช่น บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ ที่มาใช้บริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลวังไผ่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ” แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT” 

                   ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังไผ่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยคลิ๊กที่ Link หรือ สแกน QR code แล้วใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพื่อเข้าไปตอบแบบสำรวจดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

                   ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิ๊กที่  link 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

หรือสแกน  QR code

QR code เข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  “ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลและคำตอบของท่านทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด”