Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ประวัติความเป็นมาและตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลวังไผ่

ประวัติความเป็นมา

                  เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เดิม คือ สุขาภิบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาม พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ 10.85 ตารางกิโลเมตร

                ในระยะเริ่มแรกที่เปลี่ยนแปลงฐานะ  เทศบาลตำบลวังไผ่ยังคงใช้ สำนักงานสุขาภิบาลหลังเดิมเป็นที่ทำการแต่เนื่องจากการที่เทศบาลต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นจากผลของกฎหมายต่างๆที่ภาครัฐต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจึงทำให้เทศบาลมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับภาระหน้าที่และการขยายตัวด้านความเจริญของเมืองส่งผลให้สำนักงานหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวมีความแออัดคับแคบไม่สามารถรองรับภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ และผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการต่างๆไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรด้วยเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตำบลวังไผ่จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

cats-crop

ตราเทศบาล

          เทศบาลตำบลวังไผ่  ได้กำหนดดวงตราและเครื่องหมายเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท. 23567/2498 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 กล่าวคือ ได้กำหนดเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมโดยมีรูปกอไผ่อยู่ในสองข้างบริเวณบึงน้ำ เนื่องจากมีความเป็นมาว่าเป็นบริเวณคลองชุมพร ในเขตตำบลวังไผ่ เป็นบึงกว้างมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านเรียกว่า “วังไผ่”