Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

คู่มือบริการประชาชน

ประกาศการจัดทำคู่มือบริการประชาชนเทศบาลตำบลวังไผ่

 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

 คู่มือประชาชน เรื่อง การแก้ไขรายการในเอกสารการเบียนราษฎร แก้ไขรายการสัญชาติ 

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

คู่คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการย้ายเข้า

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตายเกินกำหนมกรณีสำนักทะเบียนอื่น

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตายกีร๊สงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการเกิดกำหนด

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปราญบุพการีหรือบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์

คู่มือประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสถาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

คู่มือประชาชน เรื่อง การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริหารน้ำมัน

คู่มือประชาชน เรื่อง การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

คู่มือประชาชน เรื่อง การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย

คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งถมดิน

คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน

คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200 ตารางเมตร

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอเลขที่บ้าน

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบรับรองการสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกุล

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธรณะ

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คู่มือประชาชน เรื่อง การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

คู่มือประชาชน เรื่อง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

คู่มือประชาชน เรื่อง การแก้ไขรายการในเอกสารการเบียนราษฎร แก้ไขรายการสัญชาติ