Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

cats-crop

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังไผ่

“บ้านเมืองสวยงามสะอาดตา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างชื่อเสียงด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานบริการสาธารณะ”

 

พันธกิจ

 1. ดำเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการส่งเสริมทางด้านการสาธารณสุขด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 2. ส่งเสริมพัฒนาให้มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษ

 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. พัฒนาระบบการเมืองการปกครองให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารงานของเทศบาล

 6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรมในการทำงานรวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน

 7. พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุข รวมทั้งระบบการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. สนับสนุนให้มีแนวทางการพัฒนาสุขภาพเชิงรุก โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและการควบคุมโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคร้ายต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2. อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อให้ได้มาตรฐาน และเพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆ
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชนและครอบครัวตลอดจนส่งเสริมด้านสวัสดิการและ นันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา
1. เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน
2. ส่งเสริมการบำรุงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเด็ก
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปลูกฝังให้เยาวชน อ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล
4. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการดำเนินการด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยดำเนินงานด้านตลาดวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. พัฒนาการให้บริการด้านพาณิชย์ เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. พัฒนาระบบเตือนภัยและเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งการจัดการระบบจราจรภายในท้องถิ่น
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
2. ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเชิงรุก
3. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
4. ป้องกันและแก้ไขหรือบำบัดน้ำเสียจากชุมชน
5. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะและสองข้างทางคมนาคมให้สะอาด สวยงาม   ร่มรื่น
6. ร่วมส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ
2. ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการสื่อสารให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. การพัฒนาการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
2. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามหลัก ธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนรวมทั้งปรับปรุง จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้และสถานที่ราชการเพียงพอปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
6. ส่งเสริมการวิจัย

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

          ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)    พ.ศ. 2552 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำ   ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 • ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

 • รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

 • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

 • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

 • ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ

 • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 • หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

           และตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์

 • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

 • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

 • เทศพาณิชย์