Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่

วิสัยทัศน์

“เด็กมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่เดิมคือ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังทอง” ต่อมาเทศบาลตำบลวังไผ่ได้ดำเนินการรับถ่ายโอนงานจากกรมการพัฒนาชุมชนให้มาอยู่ในความดูแลของเทศบาล ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน 2543 และในปีพ.ศ. 2544 ได้รับถ่ายโอนภารกิจจาก สปช. ให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น จำนวน 2 แห่งคือ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม และโรงเรียนวัดวังไผ่

                   ต่อมาในปีพ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลวังไผ่จึงดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาความพร้อมให้เด็กในพื้นที่ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงดำเนินการจัดทำประชาคม ซึ่งได้มีมติให้เทศบาลเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่” โดยได้มีการเปิดศูนย์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กในเขตบริการและใกล้เคียงตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา

การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 14 คน เป็นครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 4 คน และมีห้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 8 ห้อง โดยเปิดรับนักเรียน 3 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับเด็กเล็ก 1 (เด็กอายุ 2 – 3 ปี)

  2. ระดับเด็กเล็ก 2          (เด็กอายุ 3 – 4 ปี)

  3. ระดับเด็กเล็ก 3 (เด็กอายุ 4 – 5 ปี)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ

จากการมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษามากมาย เช่น

  1. ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด” ประจำปีพ.ศ. 2551 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  2. ชนะเลิศการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ได้รับเงินรางวัล
    จำนวน  600,000  บาท

  3. ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้ดูแลเด็กดีเด่น” ของอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 6 ครั้ง คือ ปีพ.ศ. 2550 – 2554 และปีพ.ศ. 2557 

  4. รางวัลผู้อำนวยการกองการศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2554

  5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค” ระดับเขต ประจำปีพ.ศ. 2556

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *